Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca hazırlanan işbu kişisel verilerin korunması ve gizlilik politikası (“Politika”)’daTürkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş olan, merkez adresi Akat Mah. Selçuklar Sk. F1 Blok No: 3 İç Kapı No: 4 Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili’nde 349241-5 sicil numarası ve 0630119435700001 MERSİS numarası ile kayıtlı bir şirket olan NDM Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) sahibi olduğu Uygulama (aşağıda tanımlandığı şekilde) üzerinde ve/veya Uygulama (aşağıda tanımlandığı şekilde) aracılığıyla Veri Sahipleri (aşağıda tanımlandığı şekilde) tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket’in, Veri Sahibi’nin (aşağıda tanımlandığı şekilde), hangi kişisel verilerini ne amaçla ve nasıl topladığı, toplanan verileri nasıl işlediği ve hangi amaç ile hangi alanlarda kullandığı, elde edilen verilerin ne kadar süreyle saklandığı, kişisel verilerin kimlerle paylaşıldığı, Şirket’in kişisel verilerin korunması bakımından yükümlülükleri ve hangi önlemleri aldığı, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi şartları, kişisel verilerin toplanması sonucu Veri Sahipleri’nin (aşağıda tanımlandığı şekilde) hangi hakları olduğu ve bunların nasıl kullanılacağı, Politika’ya ilişkin soru ve önerilerin iletilmesi yolları ile yapılan değişikliklerin yürürlük süreci açıklanmakta ve ilgili bilgiler ile detaylar Veri Sahipleri’nin (aşağıda tanımlandığı şekilde) erişimine sunulmaktadır.

 1. POLİTİKA’NIN AMACI NEDİR?

İşbu Politika kapsamında aşağıda belirtilen konularda Veri Sahipleri’ne (aşağıda tanımlandığı şekilde) bilgi verilmesi amaçlanmaktadır:

 • Şirkettarafından işlenen kişisel verilerinizin türleri,
 • Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri,
 • Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin işlenme amaçları,
 • Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin saklanma süresi,
 • Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin kimlerle paylaşıldığı, Şirket’in kişisel veri güvenliğinizi sağlamaya yönelik yükümlülükleri,
 • Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi şartları,
 • Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin üzerinde bulunan haklarınız ve haklarınızı nasıl kullanabileceğiniz,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uygulamaları kapsamında kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi nasıl iletebileceğiniz,
 • Politika’ya ilişkin soru ve önerilerinizi iletme yollarınız,
 • Politika’da yapılan değişikliklerin yürürlüğe girme süreci.
 • HANGİ VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Şirket, 0 ila 12 yaş arası bebek/çocuk gruplarına bakıcı arayan kullanıcılar ile bakıcıları buluşturan; Şirket’in sahip olduğu ve mobil uygulamalar için elektronik medya dağıtım ve satış platformlarında kullanıcıların kullanımına sunulan ”yuffi” isimli mobil uygulamanın (“Uygulama”) sahibidir ve Uygulama’nın bakıcı arayan kullanıcılar ile bakıcılar tarafından kullanımı doğrultusunda, bakıcılar ile bakıcı arayan kullanıcılar arasında bağlantı sağlamak istemektedir. Bu kapsamda Şirket tarafından bakıcı arayan kullanıcılar ve bakıcılar Uygulama üzerinden eşleştirilmektedir ve bakıcılık hizmetleri için aracılık hizmeti verilmektedir.

Kullanıcıların refakat ve gözetimi altında, 0 ila 12 yaş arası bebek/çocuk grubuna bakıcılık yapmak üzere Uygulama’ya kaydolan bakıcılar ile Uygulama üzerinden eşleşmek ve bakıcılık hizmetlerini almak üzere bakıcı arayan kullanıcılar, Uygulama’ya isim/soy isim, T.C. kimlik numarası, e-posta adresi, doğum tarihi, cinsiyeti, şehir ve/veya iletişim adresi bilgileri, güncel tarihli fotoğrafı ve/veya IBAN bilgileri ve/veya sabıka kaydını yükleyerek Uygulama üzerinden kayıtlarını tamamlamakta ve üyelik koşullarını okuyup anladığını kabul ederek Uygulama’ya kayıtlı ‘bakıcı arayan kullanıcı’ veya Uygulama’ya kayıtlı ‘bakıcı’ (“Üye”) olmaktadır. Daha sonrasında ise Üye, Uygulama’ya kaydı aşamasında kullandığı cep telefonu numarasına (“Cep Telefonu”) gelecek olan tek kullanımlık SMS şifresini (“Doğrulama Kodu”) kullanarak Uygulama’ya giriş yapmaktadır. Şirket, Uygulama üzerinden Üyeler’i Uygulama’ya tanımladıkları ihtiyaçları doğrultusunda eşleştirmek suretiyle aracı hizmet sağlayıcı konumundadır.

KVKK ve ilgili mevzuat gereğince, Üyeler arasından Uygulama’ya kayıtlı ‘bakıcı arayan kullanıcı’ veya Uygulama’ya kayıtlı ‘bakıcı’ olmak üzere her bir veri grubuna yönelik olarak hazırlanan Şirket’in “Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Aydınlatma Metni”nde belirtildiği surette Uygulama içerisindeki ilgili yerlerde (kayıt aşaması, belgelerin onayı aşaması ve Mesajlaşma bölümü dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) mevcut olan ve ilgili kişisel veri grubunda yer alan Üye’ye (ve ilgili olduğu müddetçe Üye’nin Uygulama üzerinde belirttiği çocuğuna/çocuklarına) ait olan kişisel veri niteliğini haiz her türlü bilgi ve belge kişisel veri (“Kişisel Veri(ler)”) kapsamındadır. Kişisel Veriler, KVKK’nın 6. maddesinde tanımlanan (sağlık, ceza mahkumiyeti, adli sicil kaydı, kılık-kıyafet ve biyometrik fotoğraf ve görüntü bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) özel nitelikli kişiler verileri de kapsamaktadır.

Yukarıda bahsi geçen Kişisel Veriler’iniz; “Veri Sorumlusu” olarak Şirket tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ NEDİR?

Üyeler’e (“Veri Sahibi/Veri Sahipleri”) ait Kişisel Veriler, KVKK ve ilgili sair mevzuat kapsamında (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veriler’in işlenmesinin gerekli olması, (iii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (iv) ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, (v) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (vi) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebeplerinden biri veya birkaçı ile Veri Sahibi’nin rızası alınmaya gerek olmaksızın işlenebilir.

Şirket, Üyeler’in Kişisel Veriler’ini, ilgili kişinin Kişisel Veriler’ini fiziksel veya elektronik ortamda iletmesi, Uygulama üzerinden veri girişi yapılması ve Mesajlaşma bölümünün kaydedilmesi suretiyle toplamaktadır. Şirket ile herhangi bir surette ticari veya hukuki ilişkiye girilmesi durumunda Kişisel Veriler, Şirket tarafından, KVKK’nın 5. maddesi 2. fıkrasında belirtilen (i) “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veriler’in işlenmesinin gerekli olması”, (ii) “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, (iii) “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, (iv) “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve (v) “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerini ihlal etmemek kaydıyla elektronik ortamda başvuru veya talep formu doldurulması suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

Şayet Üyeler’in daha önceden alınmış açık rızası mevcut değilse; yukarıda belirtilen ve KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine girmeyen ancak Uygulama üzerinden söz konusu aracı hizmet sağlayıcı faaliyetinin sağlanması ve Üyeler’in ve bakılacak çocuğun güvenliğinin sağlanması amacı ile sınırlı olmak üzere işlenen Kişisel Veriler için yasal zorunluluk gereği açık rıza beyanının alınması gerekmektedir. Bu durumda, yazılı imzalı izin ile aynı hukuki nitelik ve değerde olmak üzere elektronik ortamda söz konusu açık rızanın verilebileceğini bilgilerinize sunarız. SMS, elektronik posta ve Uygulama içerisindeki anlık bildirim suretiyle elektronik ortamda Kişisel Veriler’in işlenmesine dair bilgilendirme metnini inceleyebilir ve açık rıza beyanınızı verebilirsiniz. Bu hususlarda tüm talep ve dilekleriniz için “destek@yuffi.co” e-posta adresinden Şirket’e başvurabilirsiniz.

 • VERİLERİNİZİN İŞLEME AMACI NEDİR?

Şirket; Kişisel Veriler’i, Uygulama içerisinde Üyeler arasındaki bakıcılık hizmetine ilişkin Uygulama üzerinden verdiği aracı hizmet sağlayıcı faaliyetinin ifasına yönelik olarak; öncelikle Uygulama üzerinden 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun”) ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’ten doğan yükümlülüklerinin ifası amacıyla; Uygulama üzerinden söz konusu aracı hizmet sağlayıcı faaliyetinin gerçekleştirilmesi ve Üyeler’in ve bakılacak çocuğun güvenliğinin sağlanması amacıyla Kişisel Veriler’i işlemektedir. Bunun yanı sıra, Kişisel Veriler;

 • Uygulama’ya üyelik kaydı yapılması ve bu kayda ilişkin güncellemelerin gerçekleştirilmesi,
 • Uygulama üzerinden Üyeler’in kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
 • Aracılık hizmeti kapsamında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili olarak iletişime geçilmesi, gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi,
 • Aracılık hizmeti kapsamında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdedilen sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi,
 • Faturanın gönderiminin sağlanması, faturalandırma ve ödeme sürecinin yönetimi ve kontrolü,
 • Üyeler’in kaydının açılması,
 • Üyeler’in adının oluşturulması, güncellenmesi, pasif hale getirilmesi,
 • Bütçe yönetimi ve raporlama yapılması,
 • Verilen hizmetin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması,
 • Hukuki uyuşmazlıkların çözümü, her türlü yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi,
 • Yürürlükteki mevzuattan doğan hakların ve taleplerin kullanılabilmesi, taleplerin işleme alınabilmesi,
 • Üyeler’in memnuniyet analizi yapılması, bu kişilerin şikayet ve önerilerinin değerlendirilebilmesi,
 • Site kullanımının yorumlanması,
 • Dolandırıcılığın ve yalan, eksik ya da hileli beyanın önlenmesi,
 • İdari ve adli birimlerden gelen bilgi taleplerinin karşılanması,
 • Üyeler’in veri tabanının sağlıklı çalışması,
 • Araştırma ve geliştirme çalışmalarının sürdürülmesinin sağlanması,
 • Mevcut ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamaların geliştirilmesi ve yönetimi sürecinde ürünün pazarlanması,
 • İş ortakları ile işbirliği ve projelendirme süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamdaki gereklilikler doğrultusunda, iş ortakları ile paylaşılması,
 • Uygulama’ya ticari katkı sağlaması ve gelir oluşturması amacıyla alınacak reklamlara ilişkin; ilgili reklam hizmeti sunan/sponsor şirketler, firmalar ve uygulamalar ile paylaşılması,
 • Şirket içerisinde kullanılan yazılımların iç ve dış kaynak kullanılarak geliştirilmesi amaçları ile de işlenmektedir.
 • VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜREYLE SAKLIYORUZ?

Kişisel Veriler Şirket tarafından, KVKK ve ilgili sair mevzuat hükümleri, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 138. madde hükmü de dahil olmak üzere ilgili tüm kanunlarca belirlenmiş süreler, zamanaşımı süreleri ve işleme amacının gerekli kıldığı süreler dikkate alınarak hukuki ve ticari yükümlülükler doğrultusunda saklanmaktadır. İlgili süreler geçtikten sonra, Kişisel Veriler re’sen veya talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir. Kişisel Veriler’in ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler işbu Politika’da sayılan Şirket’in Kişisel Veriler’in işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar işlenmekte ve daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 • VERİLERİNİZ KİMLERLE PAYLAŞILIYOR?

Veri Sahipleri’ne ait Kişisel Veriler üçüncü kişiler ile sadece Veri Sahipleri’nin açık rızası ile paylaşılmakta ve Veri Sahipleri’nin açık rızası olmaksızın Kişisel Veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Şirket tarafından işlenen Kişisel Veriler, tarafınıza verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için Şirket çalışanları, hissedarları, görevlileri, yurtdışı sunucular vasıtasıyla yapılan paylaşım ve aktarımlar dahil olmak üzere Şirket’in yurtiçinde ve yurt dışında bulunan grup şirketleri, iştirakleri, bağlı ortaklıkları (bunların iş ortakları ve hissedarları), şirket ortakları, tedarikçileri ve hizmet sağlayıcıları, bunların alt hizmet sağlayıcıları, alt yüklenicileri, şirket yetkilileri, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketleri, anket şirketleri, Üyeler’e verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Şirket’in hizmet aldığı veya okul ve üniversiteler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kurumları da içeren birlikte çalıştığı iş ortakları ve hizmet sağlayıcıları, Şirket’in faaliyetleri gereği anlaşmalı olduğu ve hizmet sunduğu müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları, danışmanlık aldığı üçüncü kişiler, hukuki danışmanlar, vergi danışmanları ve bunların yetkilileri ile yasal yükümlülüklerini yerine getirmek, ilgili Kişisel Veriler’i kullanmak, aktarmak, kopyalamak, Kişisel Veriler’e dair erişim hakkı vermek ve/veya Kişisel Veriler’i iletmek suretiyle paylaşılabilecektir.

Şirket, ayrıca Kişisel Veriler’i yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Amazon sisteminin sunucularının yurtdışında olması sebebiyle, yurtdışında bulunan (Frankfurt) sunuculara aktarılabilecektir.

Üyeler arasından Uygulama’ya kayıtlı ‘bakıcı arayan kullanıcı’ veri grubunun Uygulama üzerinden ilgili formları doldurmasını ve bakıcı talebinde bulunmasını takiben, Üyeler arasından Uygulama’ya kayıtlı ‘bakıcı arayan kullanıcı’ veri grubunun Uygulama’ya tanımladıkları ihtiyaçları ile bakıcının eşleştirilebilmesi ve aracılık hizmetinin sağlanabilmesi için, bakıcının Uygulama üzerinden ilgili formları doldurmasını ve Üyeler arasından Uygulama’ya kayıtlı ‘bakıcı arayan kullanıcı’ veri grubu ile eşleşmesini takiben Uygulama üzerinden Üyeler arasından Uygulama’ya kayıtlı ‘bakıcı arayan kullanıcı’ veri grubuna ait Şirket’in “Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Aydınlatma Metni”nde belirtilen Kişisel Veriler’i bakıcı ile paylaşılabilecektir.

Bakıcı arayan kullanıcının Uygulama üzerinden ilgili formları doldurmasını ve bakıcı talebinde bulunmasını takiben, bakıcı arayan kullanıcıların Uygulama’ya tanımladıkları ihtiyaçları ile Üyeler arasından Uygulama’ya kayıtlı ‘bakıcı’ veri grubunun eşleştirilebilmesi ve aracılık hizmetinin sağlanabilmesi için, Uygulama üzerinden gerçekleştirilecek anlık arama sırasında, Üyeler arasından Uygulama’ya kayıtlı ‘bakıcı’ veri grubuna ait Şirket’in “Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Aydınlatma Metni”nde belirtilen Kişisel Veriler’i bakıcı arayan kullanıcı ile paylaşılabilecektir.

Şirket tarafından yukarıda açıklanan yöntem ve amaçlarla temin edilen Kişisel Veriler, KVKK ve ilgili mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; Şirket’in yasal yükümlülükleri çerçevesinde hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde, idari ve adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri veya bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları veya yargı mercileri ile paylaşılabilecektir.

Şirket üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında her türlü hak ihlalini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemleri almaktadır. Bu kapsamda, Kişisel Veriler’i alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden dolayı Şirket hiçbir surette sorumlu değildir.

 • VERİ GÜVENLİĞİNİZİ SAĞLAMAYA YÖNELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ NELERDİR?

Veri güvenliğinizi sağlamaya yönelik yükümlülüklerimiz; (i) Kişisel Veriler’inizin elde edilmesi sırasında Veri Sahipleri’ni KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun şekilde aydınlatmak, (ii) Kişisel Veriler’inizin hukuka ve dürüstlük kurallarına, KVKK ve ilgili sair mevzuata aykırı şekilde işlenmesini ve erişilmesini önlemek; (iii) Kişisel Veriler’inizin KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun şekilde ve sürede muhafaza edilmesini sağlamak için her türlü teknik ve idari tedbiri almak; (iv) Kişisel Veriler’inizi doğru ve güncel şekilde muhafaza etmek ve gerektiğinde KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun bir şekilde silmek, yok etmek veya anonimleştirmek; ve (v) bu kapsamda gerekli tüm denetimleri yapmak veya yaptırmaktır. Şirketimiz aynı zamanda kendisi adına Kişisel Veriler’inizi işleyen kişilerin ve yetkililerin görevlerinden ayrılsalar dahi, görevleri sırasında öğrendikleri Kişisel Veriler’inizi KVKK ve ilgili sair mevzuat hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamaması ve işleme amacı dışında kullanmaması için gerekli önlemleri almaktadır. İşlenen Kişisel Veriler’inizin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından ele geçirilmesi halinde, Şirket’imiz derhal ilgili kişiye ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirim yapmaktadır.

 • KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, Şirket’in kararına istinaden veya Veri Sahibi’nin talebi üzerine Kişisel Veriler KVKK ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZ ÜZERİNDEKİ HAKLARINIZ NELERDİR? HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Şirket tarafından işlenen Kişisel Veriler üzerinde

 • Kişisel Veriler’inizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Veriler’inizin işlenmesine ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Veriler’in işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel Veriler’inizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel Veriler’inizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltilen, silinen veya yok edilen Kişisel Veriler’inizin üçüncü kişilere aktarılması durumunda bu kişilerin bilgilendirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Veriler’inizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

 1. KVKK’NIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ TALEPLERİNİZİ NASIL İLETEBİLİRSİNİZ?

KVKK’nın ve ilgili sair mevzuatın uygulanmasıyla ilgili güncelleme, değişiklik, silme, anonim hale getirme veya imha talepleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü talebiniz ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan yararlanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile yazılı ve ıslak imzalı şekilde veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusu niteliğini haiz Şirket’in Akat Mah. Selçuklar Sk. F1 Blok No: 3 İç Kapı No: 4 Beşiktaş / İstanbul adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Yapacağınız başvurunun aşağıda bulunan unsurların tamamını içermesini rica ederiz:

 • Ad, soyad ve ıslak imza.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası (veya varsa kimlik numarası).
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.
 • (Varsa) Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası.
 • Talep konusu.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde Şirket tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Başvurunun Şirket’in hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

 1. POLİTİKA İLE İLGİLİ SORU VE ÖNERİLERİNİZİ NASIL İLETEBİLİRSİNİZ?

Politika ile ilgili her türlü soru ve önerinizi destek@yuffi.co e-posta adresine iletebilirsiniz.

 1. POLİTİKA’DA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Politika 01.07.2022 tarihinde hazırlanmış olup en son 26.07.2022 tarihinde güncellenmiştir. İşbu Politika’da değişen koşullar ve mevzuata uyum sağlamak amacı güdülerek Şirket tarafından her zaman değişiklik yapabilir. Politika’da herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Politika’nın yürürlük tarihi ve içeriği Şirket tarafından güncellenecek olup ek bir onay ya da kabule gerek olmaksızın, kendiliğinden derhal yürürlüğe girecektir.

Particle element
Particle element
Particle element
Particle element

Yuffi Herkesi Sevindiren Bakıcı Uygulaması

iPhones Android